Kategorier

Hem

left banner

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev

Köpvillkor

Pris och Specifikationer
Priserna är angivna i svenska kronor
 UTAN MOMS och anges EXKLUSIVE frakt. I varukorgen kan du se moms, frakt och pris specificerat. UCS AB förbehåller sig rätt till prisändring utan föregående avisering. Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, valutakursförändringar och eventuellt oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.  Priserna gäller endast vid beställning i webshopen.

Betalningsvillkor Privatpersoner

För privatpersoner sker försäljning mot förskottsbetalning samt direktbetalning med kreditkort eller banköverföring. 

Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. 

Försäljning till av oss godkända företag, börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. 

För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta(8)% plus gällande diskonto från förfallodagen.  
Betalningsvillkor företag
Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller förskotssbetalning. Det går också bra att använda sig av Paypal.
Försäljning till av oss godkända företag, börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta(8)% plus gällande diskonto från förfallodagen. 

Fraktkostnad och expeditionsavgift
Priserna i Industriell IT:s Webbshop uppdateras i realtid. Frakt tillkommer. För stora,tunga skrymmande artiklar tillkommer en pallavgift på fn 395kr. Övrig fraktkostnad från 160:-.  
Order mottagna före klockan 14.00 expedieras som regel samma dag och lagerhållna produkter levereras som regel nästkommande arbetsdag.

Leveranstid                                                                                                                                                                           Generell tid för leverans ligger på 6-9 veckor. Längre leveranstider kan dock förekomma. För exakta uppgifter vänligen KONTAKTA OSS!  Produkter inom kategorin "Alltid på hyllan"  skickas inom 2-5 arbetsdagar.

Återköp
För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskettemballage, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Industriell IT återköp under tio dagar från fakturadatum. För annan vara accepteras inte återköp.
    
Vid återköp skall kund ersätta Industriell IT:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1.000 kr exkl. moms, utgår en återköpsavgift om 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Industriell IT eller faktureras separat. 
    
Kunden skall kontakta Industriell IT:s kundtjänst vid återköp på tel. 013-36 92 03, fax 013-36 92 20 eller via Industriell IT:s hemsida på www.industriell-it.com och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Industriell IT tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Industriell IT vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer medfölja. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Återköpet är godkänt först sedan Industriell IT i tid erhållit varan i obruten och oskadad originalförpackning, jämte ordersedel, faktura och giltigt returnummer. 

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig skall kunden reklamera till Industriell IT omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Se nedan ang. förfarande vid reklamation och retur.

Vid reklamation skall kund kontakta Industriell IT:s kundtjänst på tel. 013-36 92 03 eller via Industriell IT:s hemsida på www.industriell-it.com, och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Industriell IT till handa.

Vid retur av varan skall returfrakten till Industriell IT vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en detaljerad skriftlig redogörelse av felet medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i orginalförpackning samt väl emballerade. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras er som kund. Industriell IT förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras. 

Transportskada skall ankomstdagen av leveransen dock senast 1 dag efter leverans anmälas till Posten Företagspaket, tel 020-33 33 10 och till Industriell IT, tel 013-36 92 03 alt. 
info@ucsind.se

Ansvar för fel
Föreligger fel som Industriell IT ansvarar för, åtar sig Industriell IT att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetala köpeskillingen.

Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Industriell IT:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Industriell IT bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t. ex. - men ej begränsat till - inkompatibilitet, år 2000-inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. 

Garanti
Industriell IT ansvarar för att varan är felfri vid avlämnande till transportören. Garantier lämnas av respektive tillverkare. Industriell IT lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. 

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Industriell IT rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. 

Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara. 

Tillägg avseende dokument och tjänster tillgängliga på webplats
Denna publikation på www.industriell-it.com, tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Industriell IT förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Industriell IT friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.

Industriell IT förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Industriell IT och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål. Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti.

Industriell IT ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server. De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.industriell-IT.com eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av UCS AB.

Delar av UCS AB:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från UCS AB:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från UCS AB. 

Länkar till tredje parts webbplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server.De länkade webb-platserna kontrolleras inte av Industriell IT och Industriell IT bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webb-platser eller innehållet i länkarna i sådana webb-platser. Industriell IT tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webb-platser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Industriell IT av aktuell webb-plats. 

Tillägg avseende programvara som finns tillgänglig på denna server
All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från denna server är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Användning av sådan programvara omfattas av villkoren i det eventuella licensavtal som medföljer eller ingår i programvaran.

En användare kan inte installera eventuell programvara som åtförljs av ett licensavtal eller som inkluderar ett licensavtal, om inte han eller hon först accepterar villkoren i licensavtalet. Programvaran får endast hämtas för användning i enlighet med villkoren i licensavtalet.Eventuell reprodution eller vidaredistribution av programvaran som inte överenstämmer med villkoren i licensavtalet är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar. Eventuella överträdelser kommer att beivras.

Oavsett vad som anges ovan är framställning av exemplar av programvara eller reproduktion därav till en annan server eller plats för vidare reproduktion eller distribution uttryckligen förbjuden.

Eventuella garantier för programvaran framgår av villkoren i licensavtalet. Med untantag av sådana garantier friskriver sig Industriell IT från allt garantiansvar för programvaran, inklusive garanti avseende programvarans allmänna lämplighet eller lämplighet för något särskilt ändamål, samt garanti avseende äganderättigheter och frånvara av intrång i tredje mans rättigheter.

Industriell IT ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av programvara som finns tillgänglig på denna server. 

Övrigt
Alla namn och beteckningar som omnämns i denna publikation är i förekommande fall skyddade varumärken innehavda av respektive företag. Alla namn, beteckningar m. m. som förekommer på Industriell IT:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken. Industriell IT erkänner respektive rättighetsinnehavares rätt till sina registrerade varumärken.

Avtal/Upphandlingar---------Kontakta vår KAM,  Jesper Bergström, Tel:  013-36 92 03 alternativt mail: jesper.bergstrom@ucsind.se